REGISTERFÖRKLARING
 
Personuppgiftslagen (523/99) 10§
 
Registerupprättshållare:
Arcticas Oy / Bikerstore.se
Varikonkatu 35
94200 Kemi
FINLAND
 
info@arcticas.fi
 
Kontaktperson som ansvarar för registret:
Aki Sipilä
+358 16 257220
 
Registrets namn:
Arcticas Oy:s kundregister
 
Syfte med handläggninen av personuppgifter/registrets användingssyfte:
Beställningsleveranser, fakturering och marknadsföring
 
Registrets innehåll:
Namn, adress, telefonnummer, e-postadress
Beställningsinnehåll
Personsignum som eventuellt anges vid beställningen eller övriga betalningsuppgifter sparas inte i kundregistret
 
Lagbundna källor:
Alla uppgifter har angivits av personen själv.
 
Regelbunden överlåtelse och överföring av information till EU område eller utanför det europeiska ekonomiområdet:
Uppgifter överlåts inte utanför EU eller det europeiska ekonomiområdet.
 
Principerna för hur registret skyddas:
Endast personer som befullmäktigats av registerupprätthållaren har rätt att använda registret (användarnamn och lösenord). Registeruppgifterna har sparats i databaser, vilka förvaras i ett låst utrymme.